header
Проект


Какво е 4EM-MCP?

Основната цел на проекта е да се разпространят дейностите за прилагане на енерго ефективни мерки при производството и потреблението на електродвигатели в новите страни членки на Европейския съюз и присъединяващите се страни. Проектът протича на няколко етапа: rазпространение на добрите практите, sредства за оценки, pроучване на пазара и оценка на съшествуващия потенциал за прилагане на енергоефективни мерки, nамеси при производителите, привличане на нови участници

Ключови фигури в проекта са: Европейската комисия, Сдружения на производителите, Търговски камари, частни компании и др.

Очаквани резултати: повишаване на познанията и осведомеността на заинтересованите страни относно прилагането на енергоефективни мерки при електродвигателите.

Потенциал за енергоспестяване при индустриалните електрически моторни системи в новите страни членки на Европейския съюз и присъединяващите се страни - оценен на 30-35 милиярда kWh/год (2,6 – 3,0 Mtoe/год), което е около 8-9% от общата консумация на електроенергия в тези страни.

Пет страни: България, Република Чехия, Унгария, Румъния, Полша (заедно с западноевропейски експерти), са включени в проекта. Една от целите на проекта е резултатите да бъдат разпространени в още две европейски страни.Проектът се финансира по линия на програмата Интелигентна Енергия - Европа на ЕО.

Проектът 4EM-MCP ще разпрострява и прилага резултатите от изпълнението на програмата "Motor Challenge" ("Предизвикателства за двигателите") в страните от източна Европа (в новите страни-членки на ЕС, както и в страните, кандидатки за членство) посредством:

- Разпространение на добрите практики, технически публикации, семинари, демонстрации и обучение, включително и чрез Интернет.

- Средства за оценки, които биха направили енергийната ефективност по-достъпна за малки и средни предприятия. Ще бъде разработен и помощен софтуер с база данни.

- Проучване на пазара и оценка на съшествуващия потенциал за прилагане на енергоефективни мерки,чрез събиране на информация за навлизането на енергоефективни двигатели на пазара, както и за дейностите (минали, настоящи и планирани) за повишаване на енергийната ефективност на двигателите.

- Намеси при производителите, чрез демонстрационни проекти, обследване на енергийната ефективност, предложения за финансиране и други.

- Нови участници. Привличане в проекта на нови партньори, както от страните-участнички в проекта, така и от други държави.

Резултатите от проекта 4EM-MCP:
- ще доведат до по-добро осмисляне на въпроса за енергийната ефективност и по-добро познаване на програмата "Motor Challenge" чрез разпространение на разработения помощен софтуер към тази програма и чрез предвидените дейности за всяка от участващите страни;
- ще предоставят по-достъпни инструменти за повишаване на енергийната ефективност за малките и средни предприятия в новите страни-членки и кандидати за членство в ЕС чрез специфични процедури, разработени по програмата "Motor Challenge" и отговарящи на техните нужди;
- ще се публикуват в доклад, съдържащ статистическа информация относно навлизането на пазара на енергоефективни електродвигатели и разглеждащ миналите, настоящите и планираните дейности за повишаване ефективността на електродвигателите и съответните системи. Доклади от обследването на 100 предприятия.
- ще се демонстрират чрез пилотни мероприятия в промишлеността: в рамките на проекта ще бъде организирано прилагането на помощния софтуер към програмата "Motor Challenge" в не по-малко от 22 промишлени обекта.

 
Какво представлява програмата "Motor Challenge"?

Програмата "Motor Challenge" е създадена по инициатива на Европейската комисия. Целта е да се окаже съдействие на промишлените предприятия при повишаване на енергийната ефективност на техните задвижвани с електродвигатели системи. Програмата акцентира върху системите, за които е доказано, че съществува голям технически и икономически потенциал относно повишаване на енергийната ефективност, а именно системите, използващи вентилатори/помпи, както и тези, работещи със сгъстен въздух.

Всяка организация, която желае да съдейства за постигане целите на програмата може да участва, както следва:
- предприятия, използващи системи, задвижвани с електродвигатели, могат да кандидатстват за статут "Партньор";
- предприятия, които предлагат системи, задвижвани с електродвигатели, могат да станат "Поръчители".

На "Партньорите" ще бъде предоставен софтуер, който ще спомогне за понижаване на експлоатационните разходи чрез прилагане на рентабилни мерки за енергийна ефективност. Освен това те ще получат и обществено признание за приноса си за постигане на целите на енергийната политика на ЕС, а именно:
- намаляване до минимум на влиянието върху околната среда и в частност намаляване на емисиите от въглероден двуокис;
- подобряване на конкурентноспособността на европейската промишленост;
- намаляване на зависимостта от вносни енергийни източници.

Програмата "Motor Challenge" е напълно доброволна: предприятията са свободни да решат дали да участват, като същевременно имат възможност да се оттеглят от програмата във всеки един момент без ущърб на правата им.

Програмата "Motor Challenge" се подпомага активно от националните енергийни агенции на 15 европейски държави.
 
 
Програмата "Motor Challenge" се изпълнява с подкрепата на:
- European Copper Institute
- Europump
- Eurovent-Cecomaf
- Pneurop
- Cemep
 
 
 
 
Copyright © 2005 ESD Bulgaria. All rights reserved.